Het Hoofdlijnenakkoord valt goed bij ondernemersorganisaties - Mkb Schakelteam Skip to content

Het Hoofdlijnenakkoord valt goed bij ondernemersorganisaties

Met name de nadruk op stabiel beleid, het verdienvermogen en de herintroductie van degelijke budgettaire spelregels spreekt aan. De ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland gaan daarom in op de uitnodiging tot verdere uitwerking vann het akkoord met kabinet en de wernemersbonden. Dat moet dan onder meer gaan om het ondernemersklimaat weer te versterken en gerichte investeringen in de regio. ‘Alleen zo creëren we stabiliteit en zekerheid die ondernemers nodig hebben om te kunnen investeren in de grote opgaven,’ zo laat MKB-Nederland in een persbericht weten.

In het Hoofdlijnenakkoord presenteren de vier partijen een aantal positieve uitgangspunten, meet MKB-Nederland. Zo kunnen burgers lastenverlichting tegemoetzien en moet werken weer beter gaan lonen. Ook is er duidelijke aandacht voor de rol van het ondernemerschap en bedrijfsleven voor ons verdienvermogen, wordt gesignaleerd.
Positief is de ondernemersorganisatie ook over het niet doorgaan van eerdere fiscale plannen, zoals de belasting van inkoop van aandelen, verhoging van box-2, de versobering van de mkb-winstvrijstelling en de extra verhoging van de CO2-heffing en energiebelasting. Dit zou schadelijk zijn geweest voor het ondernemings- en investeringsklimaat, zo wordt gemeend.

Investeringen in wonen, de regio en bereikbaarheid

MKB-Nederland vindt het een goede zaak dat er volop aandacht is voor de bouw van nieuwe woningen, versterking van de infrastructuur en de bereikbaarheid in de regio:  ‘Met nieuwe strategische investeringsagenda’s met afspraken over wonen, bereikbaarheid, onderwijs en economie kan hier straks daadwerkelijk een goede invulling aan worden gegeven waar ondernemers graag over meedenken en aan bijdragen. Zo zijn de Lelylijn en de Nedersaksenlijn belangrijk voor de versterking van regio’s in onder meer in Oost- en Noord-Nederland.’

Arbeidsmarkt en pensioen

VNO-NCW en MKB-Nederland verwelkomen de inzet om meer grip te krijgen op arbeidsmigratie, evenals de stevige aanpak van misstanden met arbeidsmigranten conform de adviezen van de commissie Roemer. ‘Wel is belangrijk dat we als land de vakkrachten, het technisch talent en de internationale studenten kunnen blijven aantrekken die we nodig hebben voor bijvoorbeeld de woningbouw, innovatie, digitalisering en de energietransitie’, merkt MKB-Nederland op.

De bepleite betere aansluiting van beroepsonderwijs en arbeidsmarkt wordt door de ondernemersorganisaties toegejuicht. Net zoals de nieuwe pensioentransitie die doorgang vindt. Ook gaan de ondernemersorganisaties ervan uit dat de afspraken in de SER voor een robuuste en eerlijke arbeidsmarkt (SER MLT) verder worden uitgewerkt.   

Energietransitie en stikstof

Het nieuwe kabinet gaat voor draagbaar, haalbaar en uitvoerbaar energie- en klimaatbeleid. MKB-Nederland: ‘Het is belangrijk dat het Klimaatfonds en de maatwerkaanpak worden voortgezet, zodat bedrijven en de industrie investeringszekerheid hebben en houden. Vragen leven er wel in sectoren over verschillende beleidswisselingen rond o.a. warmtepompen en de zero-emissiezones. Het akkoord vraagt verder terecht aandacht voor de hoge energie- en elektriciteitsprijzen in ons land voor bedrijven ten opzichte van buurlanden. Dit verdient nog wel nadere uitwerking.’

Bij het aangekondigde stikstofbeleid is met name voldoende ruimte voor economische ontwikkeling cruciaal. Vergunningen voor o.a. energietransitie, woningbouw en infrastructuur moeten weer mogelijk worden waar stikstof dat nu in de weg staat.

Het komt aan op verdere uitwerking

Volgens de ondernemersoranisaties zijn met name de komende maanden belangrijk. Zo moeten veel thema’s en voorstellen nog nader worden uitgewerkt in concrete beleidsprogramma’s. ‘Aandacht voor de uitvoering en stabiliteit van beleid is daarbij cruciaal.’