Digitalisering mkb vordert, maar er is werk aan de winkel - Mkb Schakelteam Skip to content

Digitalisering mkb vordert, maar er is werk aan de winkel

Nederland zit in top 3 van Europa bij het gebruik van digitale technologieën in het mkb; 95% van het mkb heeft een digitaal basisniveau en 75% van het mkb past Cloud, AI en big data toe. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde voortgangsrapportage  Strategie Digitale Economie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar ondanks het rooskleurige beeld waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland dat we ons niet in slaap moeten laten sussen door deze sterke digitale positie van Nederland en de progressie die we maken.

 

Het Nederlandse beleid berust op vijf pijlers die ook de komende jaren richting blijven geven aan de digitale economie. Het gaat daarbij om: versnelling digitalisering mkb; stimuleren digitale innovatie en vaardigheden; behouden en versterken digitale infrastructuur; creëren randvoorwaarden goedwerkende markten en het versterken Cybersecurity. Daarnaast vindt het Kabinet het van belang om tijdig en adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Want de ontwikkelingen in de digitale economie gaan snel en dus moet er oog zijn voor verandering en ontwikkeling binnen en buiten Nederland. Deze kunnen immers gevolgen voor de digitale economie en behoeven daarom aan aanpassing van beleid. Denk aan de opkomst van generatieve AI, virtuele werelden en het toenemende belang van internationale ontwikkelingen bijvoorbeeld wat betreft standaarden en databescherming.

Mijn Digitale Zaak

In de voortgangsrapportage (download het document hier) komen vooral zaken aan de orde die voor het grotere mkb van belang zijn. Ook voor de kleine mkb’er is aandacht. Zo wijst de rapportage op de pilot ‘Mijn Digitale Zaak’ die is opgezet om ondernemers te adviseren over digitalisering en waar zij informatie kunnen inwinnen over de wijze waarop Zij de digitaliseringsslag kunnen maken.  Zie de website van Mijn Digitale Zaak.  

 

Volgens de ondernemersorganisaties is verdere en brede digitalisering nog altijd hard nodig om bij te dragen aan een hogere productiviteit en het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energie-transitie, het betaalbaar houden van zorg en het efficiënter en duurzamer maken van de mobiliteit. Voorts zijn NOV-NCW en MKB-Nederland van mening dat het gebruik van digitale technologie in het mkb nog steeds achterblijft en daarom om aandacht vraagt. Ook de EU wijst erop dat hierin meer potentieel zit. 

Digilab Flevoland

 

In Flevoland kunnen kleine mkb’ers ondermeer terecht bij het Digilab Flevoland. Dat is de digitale werkplaats van de provincie Flevoland, een innovatieve hub tussen onderwijs en bedrijfsleven met als doel om de digitalisering van het Flevolandse bedrijfsleven te helpen versnellen. Digilab Flevoland biedt oplossingen voor marketing-, automatisering- en data-analysevraagstukken.

 

bw