Digitale economie: doorschakelen of achterblijven

Column door van Stijn Butselaar*

Hoewel ik niets met auto’s heb moet ik bij onze digitale economie wel eens denken aan een Formule 1-auto. Want: we hebben een prima infrastructuur en een redelijk draaiende digitale economie, maar we zien ook dat we in Europa op het gebied van digitale technologie zijn ingehaald. Zo dreigen we onze goede positie te verliezen en worden we minder aantrekkelijk voor bedrijven die voor hun business steeds afhankelijker zijn van digitale middelen. Daar moet dus aan gesleuteld worden. Onder meer door te investeren in kwantum en artificial intelligence (AI). Die weg waren we al met het Groeifonds ingeslagen. Ik zeg ‘waren’, want de toekomst van het fonds is onduidelijk.

Scheuren in het wegdek

Nu wordt er door de private sector stevig in de digitale infrastructuur geïnvesteerd. Dan is het zaak dat er door lokale overheden ruimte wordt gecreëerd voor digitale netwerken en datacentercapaciteit. Helaas zien we daar wat scheuren in het wegdek. Het blijkt bijvoorbeeld moeilijk om ruimte te vinden voor datacenters en medewerking van instanties te krijgen voor het plaatsen van antennes. Zo wordt het lastig om snelheid te maken.

Mkb heeft zetje nodig

Ook is er aandacht nodig voor het mkb, als motor van de economie en bron van innovatie. Binnen het mkb liggen grote kansen om door digitalisering te zorgen voor een hogere productiviteit. Maar dat gaat niet vanzelf. Voor kennis en middelen is het mkb aangewezen op andere partijen, en veel kleinere bedrijven hebben een zetje in de rug nodig om überhaupt stappen te kunnen maken in digitalisering.

Talent achter het stuur

En net als in de Formule 1 is ook in onze digitale economie de menselijke factor uiteindelijk bepalend voor succes. Er is voldoende digitaal talent nodig. Dat kan door meer instroom van universiteiten, maar ook door het aantrekken van talent uit het buitenland. Op dat gebied moeten we wel kunnen concurreren met het buitenland.

Winnend over de streep

Dus ja, er zijn de nodige zorgen als we onze digitale economie winnend over de streep willen zien komen. Dat vraagt om goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid, én een politiek die ons scherp houdt. Bijvoorbeeld deze week, als de Tweede Kamer zich over de digitale infrastructuur buigt. Hoe blijven we in de race?

*Stijn van Butselaar is Strategisch beleidsadviseur digitalisering bij werkgeversorganisatie VNO-NCW/MKB-Nederland.

2024 Trends klein mkb

Ook volgend jaar staan de Flevolandse mkb-bedrijven weer voor een uitdaging. Waren het in 2023  de corona terugbetalingen die menig klein mkb’er bezighield, 2024 belooft eenn uitdagend jaar te worden wegens de zwakke economische groei, hogere inkoopkosten, hogere rentelasten en personeelskrapte. En financiering aantrekken wordt nog lastiger. Terwijl veel ondernemers juist voor grote investeringen staan –  in bijvoorbeeld automatisering en verduurzaming –  zwakken banken hun kredietverstrekking aan het mkb juist verder af.

De verwachting is dat enkele ontwikkelingen 2024 een grote impact op ondernemers zal hebben. Door de sombere economische vooruitzichten verwacht Dirkjan Takke van financieringsplatform NLInvesteert dat er meer bedrijven in financiële problemen gaan komen. Ondernemers zullen nog harder moeten werken voor financiering en om goed personeel te krijgen en te behouden. Ook de duurzaamheid vraagt om veel aandacht en dus om nieuwe investeringen. Denk daarbij aan de kleine mkb’er die moet overschakelen op elektrische bestelauto’s, terwijl er op zijn bedrijventerrein wegens slechte planning van netbeheerder en overheid, géén extra stroom te krijgen is. De personeelskrapte tenslotte zullen ondernemers hoger in moeten zetten op automatisering dan kom de artificial intelligence (AI) om de hoek kijken, die echter nog verre van perfect is waardoor de problemen zich verder ophopen.

De volgende trends zijn in 2024 aan de orde:

     1. Verschuiving naar non-bancaire financiering zet door.

Banken zijn de afgelopen jaren steeds zuiniger geweest in kredietverstrekking. Sinds 2013 is de uitstaande mkb-financiering met ruim 24 miljard gedaald, van 144,7 naar 120,3 miljard. De vraag naar non-bancaire oplossingen zal daardoor toenemen. Voor alternatieve financieringen als geheel zijn er wel steeds meer aanbieders  Vijftien Europese crowdfundingplatformen, met name uit Frankrijk, hebben een vergunning met een Nederlands verkregen. Een interessante ontwikkeling: het financiersadvies aan ondernemers wordt steeds persoonlijker en de financieringsmogelijkheden komen echter steeds meer vanuit heel Europa. Wie geld zoekt doet er goed aan om eens bij Horizon Flevoland aan te kloppen.

 1. Het MKB blijft kampen met een tekort aan goed personeel 

Ondernemers maken zich zorgen over de vraag naar hun producten en diensten blijkt uit de recente conjunctuur-enquête (COEN) van onder andere het CBS en MKB Nederland.  Veel ondernemers zien  groeimogelijkheden. Maar het tekort aan personeel wordt genoemd als de belangrijkste belemmering. Ook ziekteverzuim is een kostenpost voor mkb-ondernemers. Flexibele contracten worden in 2024 lastiger, de Nederlandse overheid wil vaste contracten aantrekkelijker maken en flexibele contracten onaantrekkelijker. Het zelf opleiden en omscholen van werknemers wordt steeds belangrijker. Het Leerwerk Loket Flevoland kan daarbij van advies dienen.

 1. Investeringsuitgaven gaan naar ‘slimmer werken’

Investeringsuitgaven gaan steeds vaker naar robotisering en automatisering. Efficiency moet de winstmarges verbeteren, productieprocessen vergroenen en de bedrijfsvoering robuuster maken. De vraag naar zogenaamde CAPEX (Capital Expenditures) investeringsgelden zal toenemen. Er wordt echter weer meer in huis gedaan in plaats van uitbesteed. Nieuwe machines zijn in de regel energiezuiniger en ook slimmer: minder mensenhanden en meer automatisering. Ook ondernemers die slimmer willen produceren kunnen bij Horizon Flevoland terecht voor advies.  

 1. Het mkb zal verder moeten verduurzamen

Zowel de hoge energieprijzen als de klimaatambities zorgen ervoor dat de noodzaak voor de verduurzaming van het bedrijfsleven groter is dan ooit. Dit moet niet alleen gebeuren in de grote industriële bedrijven maar ook in het mkb. Door te verduurzamen besparen mkb’ers op energiekosten, dragen ze bij aan het halen van onze klimaat-, milieu- en circulaire doelen en verminderen we de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en zeldzame materialen. We zien bovendien dat duurzaamheid in toenemende mate een voorwaarde wordt voor het krijgen van financiering. Een bedrijf hoeft niet nu al een groene 10 te scoren op duurzaamheid, maar er moet wel een plan liggen en je moet kunnen rapporteren op de voortgang. Wie advies nodig heeft op het terrein van duurzaamheid kan terecht bij het Expertisecentrum Energie Flevoland (EEF). een 

Digitalisering mkb vordert, maar er is werk aan de winkel

Nederland zit in top 3 van Europa bij het gebruik van digitale technologieën in het mkb; 95% van het mkb heeft een digitaal basisniveau en 75% van het mkb past Cloud, AI en big data toe. Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde voortgangsrapportage  Strategie Digitale Economie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Maar ondanks het rooskleurige beeld waarschuwen VNO-NCW en MKB-Nederland dat we ons niet in slaap moeten laten sussen door deze sterke digitale positie van Nederland en de progressie die we maken.

 

Het Nederlandse beleid berust op vijf pijlers die ook de komende jaren richting blijven geven aan de digitale economie. Het gaat daarbij om: versnelling digitalisering mkb; stimuleren digitale innovatie en vaardigheden; behouden en versterken digitale infrastructuur; creëren randvoorwaarden goedwerkende markten en het versterken Cybersecurity. Daarnaast vindt het Kabinet het van belang om tijdig en adequaat te reageren op nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Want de ontwikkelingen in de digitale economie gaan snel en dus moet er oog zijn voor verandering en ontwikkeling binnen en buiten Nederland. Deze kunnen immers gevolgen voor de digitale economie en behoeven daarom aan aanpassing van beleid. Denk aan de opkomst van generatieve AI, virtuele werelden en het toenemende belang van internationale ontwikkelingen bijvoorbeeld wat betreft standaarden en databescherming.

Mijn Digitale Zaak

In de voortgangsrapportage (download het document hier) komen vooral zaken aan de orde die voor het grotere mkb van belang zijn. Ook voor de kleine mkb’er is aandacht. Zo wijst de rapportage op de pilot ‘Mijn Digitale Zaak’ die is opgezet om ondernemers te adviseren over digitalisering en waar zij informatie kunnen inwinnen over de wijze waarop Zij de digitaliseringsslag kunnen maken.  Zie de website van Mijn Digitale Zaak.  

 

Volgens de ondernemersorganisaties is verdere en brede digitalisering nog altijd hard nodig om bij te dragen aan een hogere productiviteit en het aanpakken van grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energie-transitie, het betaalbaar houden van zorg en het efficiënter en duurzamer maken van de mobiliteit. Voorts zijn NOV-NCW en MKB-Nederland van mening dat het gebruik van digitale technologie in het mkb nog steeds achterblijft en daarom om aandacht vraagt. Ook de EU wijst erop dat hierin meer potentieel zit. 

Digilab Flevoland

 

In Flevoland kunnen kleine mkb’ers ondermeer terecht bij het Digilab Flevoland. Dat is de digitale werkplaats van de provincie Flevoland, een innovatieve hub tussen onderwijs en bedrijfsleven met als doel om de digitalisering van het Flevolandse bedrijfsleven te helpen versnellen. Digilab Flevoland biedt oplossingen voor marketing-, automatisering- en data-analysevraagstukken.

 

bw

Marketingstrategieën voor winstgroei in plaats van omzetgroei

Tijdens de gesprekken die ik als MKB-Schakelteam adviseur Strategie & Marketing voer, valt mij de fascinatie voor omzetgroei op. Daarom stel ik regelmatig de vraag: waarom de focus op omzetgroei en niet op winstgroei? Het blijft dan vaak even stil aan de andere kant van de tafel. Daarna volgen de vragen: hoe zorg ik er als MKB-bedrijf nu voor dat je marketingstrategieën bijdragen aan het vergroten van je winstgevendheid? In dit artikel een aantal inzichten en tips om de juiste strategieën te kiezen. 

 

Meer omzet leidt niet per definitie tot meer winst 

Het is belangrijk om te beseffen dat meer omzet niet automatisch leidt tot meer winst. Een hogere omzet kan namelijk ook gepaard gaan met hogere kosten. Het is dus belangrijk om te kijken naar de winstgevendheid van je klanten en te bepalen welke klanten bijdragen aan de winst. Focus je op deze klanten en richt je marketingstrategieën op het aantrekken van vergelijkbare klanten. 

 

Onderzoek welke klanten nu winst opleveren 

Om te bepalen welke klanten winst opleveren, is het belangrijk om een goede analyse te maken van je klantenbestand. Welke klanten zorgen voor de meeste winst? Welke klanten kosten juist veel tijd, geld en wellicht frustratie? Welke klanten hebben het grootste groeipotentieel? Door deze vragen te beantwoorden, krijg je inzicht in welke klanten bijdragen aan de winstgevendheid van je business. Je kunt hierbij tools gebruiken zoals de klantenpiramide van Curry: deze laat je in één oogopslag zien welke 20% van je klanten zorgt voor 80% van je winst.  

Nu je inzicht hebt in welke klanten bijdragen aan de winstgevendheid van je business, is het tijd om je marketingstrategieën daarop af te stemmen.  

 

Behouden en uitbreiden van de top 20% klanten 

Upselling en cross-selling: geef de huidige top-20% klanten extra aandacht. Bijvoorbeeld in de vorm van een periodieke nieuwsbrief via een (gratis) mailprogramma als Mailchimp. Verkoop aan bestaande klanten extra producten of diensten die aansluiten op hun behoeften.  

Of hang een lijst met de namen en contactpersonen van deze klanten in de bedrijfskantine en zorg dat jij of iemand uit je salesteam maandelijks elke klant persoonlijk heeft gesproken.  

 

Klanten laten promoveren in de piramide (door winstgevendheid van een klant verhogen) 

Analyseer voor dit segment waarom ze (nog) niet bij de top-20% horen. Was dit project ‘toevallig’ één waar je finaal over het urenbudget bent heengegaan? Omdat het de eerste klant in een nieuwe branche was? Of is er aan de voorkant teveel korting weggegeven? Beide redenen kunnen bij toekomstige klanten worden opgelost door werkwijzes en kortingsafspraken vast te leggen. Of is het probleem fundamenteler en zal dit type klant in deze branche nooit bereid zijn het daadwerkelijk benodigde uurtarief te willen betalen? In dat geval is het afscheid nemen. Net als van de overige klanten die onvoldoende winstgevend blijken te zijn. Dat gaat als ondernemer tegen je gevoel is, want je zegt feitelijk ‘nee’ tegen klanten die wel omzet (maar dus onvoldoende winst) genereren. Met het bieden van een goed alternatief help je jouw klant dan verder.  

 

Werf alleen nieuwe klanten die voldoen aan jouw ‘droomprofiel’ 

Je hebt nu inzichtelijk aan welke criteria een klant moet voldoen om aan jouw ‘droomprofiel’ te voldoen. Focus je in je toekomstige marketinguitingen op deze klanten. Bijvoorbeeld met doelgerichte advertenties op bijvoorbeeld LinkedIn: richt je advertenties op specifieke doelgroepen die overeenkomen met de klanten die bijdragen aan de winstgevendheid van je business. Door gericht te adverteren, vergroot je de kans op conversie. 

 

Abonnementsvorm: waarde verhogend op lange termijn 

Voor veel ondernemers die ik spreek die denken aan bedrijfsoverdracht wordt het thema ‘waardering van het bedrijf’ een belangrijk item. (Zie ook de blog van Willy Feikens ‘Je wilt stoppen met je bedrijf, maar hoe pak je dat aan?’).  

Een abonnementsvorm kan waarde verhogend werken voor zowel de klant als voor jouw bedrijf. Binnen de installatiesector lag de focus afgelopen jaren veel op nieuwbouw en is het afsluiten van serviceabonnementen er vaak bij gebleven. Dit laaghangend fruit is relatief eenvoudig ‘geplukt’.  

 

Conclusie 

Het kiezen van de juiste marketingstrategieën voor meer winst in het MKB is een belangrijk proces waarbij het inzicht in de winstgevendheid van je klanten cruciaal is. Door te focussen op klanten die bijdragen aan de winstgevendheid van je business, kun je gerichte marketingstrategieën inzetten om deze klanten te behouden en uit te breiden. Strategieën zoals upselling en cross-selling, doelgerichte advertenties en het inzetten van een abonnementsvorm kunnen waarde verhogend werken voor zowel de klant als voor jouw onderneming. 

 

Laat je adviseren 

Het MKB Schakelteam kan je helpen bij dit soort vragen op het gebied van marketing & strategie. Bovendien zijn er meerdere subsidieregelingen die van toepassing zijn bij het inzetten van marketingstrategieën.  

Nieuwsgierig? Bezoek de website mkbschakelteam.nl en maak een afspraak.  

Je wilt stoppen met je bedrijf, maar hoe pak je dat aan?

Er komen veel vragen van ondernemers over bedrijfsovername terecht bij het MKB Schakelteam. Dit is best logisch aangezien iedere ondernemer er vroeg of laat mee te maken krijgt. Want er komt altijd een moment waarop je wilt stoppen met je bedrijf. Als het dan zover is, hoe pak je dat dan aan? In deze blog geeft MKB Schakelteam adviseur Willy Feikens inzicht in de opties en heeft zij enkele tips.

Bij bedrijfsbeëindiging zijn er grofweg drie keuzes. De eerste is dat je stopt en je bedrijf beëindigd. De tweede is dat het overgenomen wordt door een bedrijfsopvolger en de derde is dat je je bedrijf verkoopt.

Optie 1 – De eerste optie is om te stoppen. Je bepaald een datum. Je zegt het dienstverband van eventuele medewerkers en lopende contracten op. Je communiceert naar je klanten wat je van plan bent, je verkoopt je voorraad, inventaris, machines en eventueel je pand. Tip: Vraag vooraf goed fiscaal advies aan je boekhouder of fiscalist. Denk bijvoorbeeld aan het tijdstip van stoppen (half januari is vaak voordeliger dan december) en bijvoorbeeld je leeftijd (50 jaar of 51 jaar en 10 maanden scheelt 100% meer aftrek). Een goed advies kan je al gauw (tien)duizenden euro’s schelen die je na het stoppen van je bedrijf nog aan de belastingdienst moet betalen.

Optie 2 – De tweede optie is om je bedrijf over te doen aan een bedrijfsopvolger. Deze is vaak al betrokken bij het bedrijf. Denk aan kinderen die het overnemen of aan één of meerdere medewerkers. Het voordeel van deze optie is dat je niet actief op zoek hoeft naar een kopende partij en ook dat je de overname in fases kunt doen. En een ander voordeel is dat de financiering geheel of gedeeltelijk via jou kan lopen. Een nadeel kan zijn, wat je met name vaak ziet bij overnemende kinderen, dat ze niet de hele waarde van je bedrijf in euro’s betalen. Je wilt tenslotte je kind wel op weg helpen om het bedrijf succesvol voort te zetten. Ook hier de tip: Schakel een adviseur, boekhouder of fiscalist in om dit goed te regelen. Je kunt wellicht gebruik maken van “geruisloos doorschuiven” en de Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), dit zijn vaktermen, maar hiermee kun je ook weer (tien)duizenden euro’s aan belastingen besparen.     

Optie 3 – De derde optie is om het te verkopen aan een derde partij. Dan rijst bij menig ondernemer meteen de vraag. ‘Ja, maar….. Aan wie dan?’  Dat is vaak de grootste uitdaging. Toch zijn er vaak meer mogelijkheden dan je denkt. Vraag eens rond in je netwerk. Wellicht zijn er een aantal concullega’s waar je eens een bakje koffie mee kunt drinken. Ook kun je gebruik maken van een overnameadviseur of je bedrijf laten plaatsen op een platform voor bedrijfsovernames zoals Brookz. Tegelijkertijd heb je de vraag, ‘Wat is mijn bedrijf waard?’. Wil je een eigen bedrijfspand mee verkopen of hou je die (voorlopig) zelf? Adviseurs kunnen hele ingewikkelde berekeningen maken over hoeveel je bedrijf waard is. Een makkelijke en vaak toegepaste methode is om de overname som te bepalen aan de hand van een “factor x  Ebitda”. Ebitda is een term uit de winst- en verliesrekening en de factor wordt bepaald aan de hand van de sector waarin je actief bent. Een goed lopend IT Bedrijf kan 5.5 -6 keer de Ebitda vragen en voor detailhandel ligt dit rond de 3. Dit geeft richting aan de waarde van je bedrijf. Tenslotte gaat het er nog altijd om, wat een koper voor jouw bedrijf wil betalen. En doe je zelf de onderhandelingen of laat je je bijstaan door iemand die dat voor jou doet? Voordeel van het aan een ander overlaten van de onderhandelingen is dat je dan de emotie eruit haalt en een betere deal kunt maken.

Bij de laatste optie krijg je vaak de meeste waarde voor je bedrijf. Nadeel kan een stukje financiering zijn. Hoe gaat de overnemende partij het betalen?   Banken zijn niet altijd even enthousiast om overnames te financieren. Vaak omdat daar een stuk goodwill in zit. En goodwill is “lucht” en dat heeft voor een bank niet zoveel waarde. Goed om je te bedenken dat er ook hele mooie constructies te bedenken zijn zonder bank. Het geld komt dan dikwijls een over langere termijn naar je toe. Nadeel van je – bedrijf verkopen – is dat ze  complexer zijn. Laat je dus goed adviseren.

Laat je adviseren

Al met al komt er bij bedrijfsbeëindiging of –overname behoorlijk wat op je af. Gelukkig kan het MKB Schakelteam veel voor je doen. Het MKB Schakelteam heeft enkele adviseurs die ervaring hebben met overnametrajecten. Zij kunnen met jou kijken welke keuze heb beste bij je past. En welke vervolgstappen je kunt zetten.  Als het keuze 2 of 3 wordt en de overnemende partij  wil verder groeien met het bedrijf, zullen zij wijzen op de mogelijkheid om een voucher kennis & expertise aan te vragen bij Horizon.  Daarmee kun je een subsidie krijgen tot 50% voor het inschakelen van een adviseur.

Nieuwsgierig? Bezoek de website mkbschakelteam.nl en maak een afspraak.

 

De verwachtingen van de Retail in Nederland

In de periode februari/maart 2023 heeft Q&A Consultancy B.V. onderzoek gedaan naar de retailmarkt in Nederland. De retailmarkt blijft een uitdaging, met geen teken van een harde daling van inflatie in dit jaar. Het CPB en ABN AMRO voorspellen respectievelijk 3% en 4,4% inflatie voor 2023. 

Uit het onderzoek blijkt dat retailers voor 2023 gemiddeld een omzetgroei verwachten van 2,8%.* Dit ligt in de buurt van de inflatie. Er zijn echter grote verschillen tussen de verschillende branches. Om hun groei te realiseren verwachten de retailers forse prijsstijgingen, aangezien het volume van de deelnemers slechts met 0,4% zal groeien. Bovendien zullen retailers ruim een kwart van hun winstgevendheid moeten inleveren door de stijgende kosten. De kosten laten over het algemeen een gematigde tot sterke groei zien, waarbij vooral de loon en huurkosten stijgen met respectievelijk gemiddeld 6% en 5%. Een doorrekening van Q&A Consultancy B.V. toont aan dat het resultaat van de retail gemiddeld met meer dan 30% zal dalen. Hoewel de effecten per branche verschillen, varieert de daling van het resultaat tussen de 18% en 37%.

Meten is weten.

Met de juiste set aan key performance indicatoren (KPI’s) kun je als retailer controle houden over je omzet, rendement en strategie. De belangrijkste kritische performance indicatoren kunnen worden opgedeeld in vijf hoofdgroepen

 • Bedrijfsprestatie indicatoren
 • Klanttevredenheid indicatoren
 • Kanaalprestatie indicatoren
 • Duurzaamheid indicatoren
 • Medewerkerstevredenheid indicatoren

Hebt u behoefte om hier verder over te sparren met ervaren bedrijfsadviseur? Neem dan contact op met een adviseur van het MKB Schakelteam. Zij kunnen richting geven aan uw gedachten en u helpen om de eerste stap te zetten naar een financieel gezonde toekomst. Aan een gesprek met een adviseur van het MKB Schakelteam zijn voor u geen kosten verbonden.

Jeroen van den Burg – Adviseur MKB Schakelteam.

*Retail Outlook Onderzoek door Q&A Consultancy B.V., 2023

Financiering nodig? Bereid je dan goed voor.

Wil je investeren in een machine, bedrijfspand, grond of heb je  werkkapitaal nodig voor bijvoorbeeld voorraden?  Dan kan het zo maar zijn dat je dat geld niet op de plank hebt liggen. En ja, wat dan?

In die gevallen heb je geld nodig van een geldschieter. Die zijn er in soorten en maten. Denk aan banken, leasemaatschappijen, crowdfunding en factoring. Denk ook aan vrienden en familie. Maar: wie of wat je ook kiest, bereid je goed voor. Want ze willen allemaal wat van je weten.

Welke vormen zijn er en welke informatie moet ik aanleveren?

Welke financieringsvorm het beste bij je past is erg afhankelijk van de situatie. Een lening past goed bij een bedrijfspand. Lease kan een prima alternatief zijn voor machines. Factoring kan goed werken om een deel van je werkkapitaal te financieren.

Lease- en factoringmaatschappijen zijn qua informatie het snelst tevreden. Dit komt omdat ze zich specifiek op die machine of op de debiteuren richten. Dat geldt niet voor alle andere geldschieters. Geloof me, op je familie na, willen ze alles van je weten. Die vraag kun je verdelen in drie onderdelen:

 1. Wat heb je in het verleden gedaan?
 2. Hoe sta je er nu voor?
 3. Wat ga je in de toekomst presteren?  

Waarom willen ze dat eigenlijk weten?

Waarom willen ze zoveel van je weten? Stel je eens voor dat ik jou vraag of ik € 100.000 van je mag lenen. Zou je dat dan zomaar doen……….?  Nou, ik in ieder geval niet. Ik wil erop vertrouwen dat ik mijn geld terugkrijg. Als mijn vertrouwen heel hoog is, ben ik tevreden met een kleine vergoeding (rente). En als ik er minder vertrouwen in heb, wil ik een hogere rente. Als ik er helemaal geen vertrouwen in heb…… Je raadt het al, dan zal ik je geen geld lenen. Financiers denken net zo.  

Met de informatie die jij ze geeft, proberen ze een inschatting te maken hoeveel vertrouwen ze hebben in jouw plan en welke risico’s zij lopen. Dan kun je je voorstellen dat, als je de juiste informatie geeft en vooraf al over de risico’s hebt nagedacht, het lenen van geld veel gemakkelijker wordt.

Hoe bereid je je goed voor?

Zorg dat je jaarcijfers over 2022 klaar zijn (verleden). Zorg dat je cijfers van 2023 tot de maand waar we zijn paraat hebt. Deze kun jezelf uit je boekhoudprogramma halen. Sommige financiers vragen om een MT-940 bestand. Deze kun je opvragen in internetbankieren (heden). Daarnaast maak je een prognose voor de toekomst. Hierin laat je zien dat je in staat bent om de financiering inclusief rente terug te betalen. Schrijf hier een verhaal bij dat vertrouwen uitstraalt en past bij de informatie (toekomst). Kom je er zelf niet uit vraag dan hulp van een specialist.

Wat kan het MKB Schakelteam voor je doen?

Het MKB Schakelteam bestaat uit adviseurs die ervaring hebben met het aanvragen van financiering. Zij kunnen met jou kijken welke financieringsvorm passend is, welke informatie nodig is en welke financiers het beste passen bij jouw plannen.

Ook zullen zij wijzen op de mogelijkheid om een voucher kennis & expertise. Daarmee krijg je een subsidie tot 50% van de kosten voor het inschakelen van een specialist om jouw financiering te regelen. Zo ben je goed voorbereid en wordt de kans op een succesvolle financiering groter. Kom je er niet uit of wil je even sparren? 

Neem dan contact met mij op.  

Willy Feikens, adviseur MKB Schakelteam

ChatGPT voor ondernemers in het klein mkb (how-to)

Elk gesprek dat ik de laatste tijd voor het MKB Schakelteam voer, begint ermee. Eén van de nieuwste en meest opwindende kansen om je bedrijf te laten groeien of te verbeteren: ChatGPT. De revolutionaire chatbot die in korte tijd miljoenen gebruikers wereldwijd wist te krijgen.

In dit blog vertel ik kort wat het is en hoe het jou als als ondernemer in het klein mkb veel tijd en geld kan besparen. Probeer het vandaag eens uit!

 

Taalrobot die menselijk lijkt

ChatGPT is een chatbot gebaseerd op kunstmatige intelligentie (KI). Dat laatste is niets nieuws, want dat kennen we al van bijvoorbeeld Google Maps, Tomtom, spraakgestuurde opdrachten via Siri of Alexa, etc. ChatGPT is echter een van de meest geavanceerde chatbots op de markt en is ontworpen om natuurlijke taal te begrijpen en te genereren. Kortom hij kan communiceren met mensen op een manier die bijna menselijk lijkt.

 

ChatGPT: handig bij teksten schrijven

Als ondernemer ben je vooral goed in je eigen vak maar heb je het veel te druk voor andere dingen, zoals marketing op social media. Terwijl zichtbaarheid van je bedrijf wél van belang is. Bijvoorbeeld bij de werving van personeel, het schrijven van social media berichten, etc. Daar kan ChatGPT je goed bij helpen! Gratis nog wel. Hieronder leg ik uit hoe.

 

Begin. Stel vragen. Hoe specifieker, hoe beter

Ga naar chat.openai.com en maak een gratis account aan. Nu kun je aan ChatGPT vragen gaan stellen, zogenaamde ‘prompts’. Bijvoorbeeld:

“Bedenk voor mij een creatief idee voor een bericht op social media voor de personeelswerving van een nieuwe elektromonteur voor ons bedrijf <naam bedrijf>. Kom direct met een idee voor een afbeelding erbij.”  Dan is dit het resultaat: 

 

Nog een voorbeeld:  “Maak voor mij een contentkalender voor de maand april voor social media voor onze marketing. Doel is om ons bedrijf MKB Schakelteam op de kaart te zetten als aantrekkelijke adviseur voor het kleine MKB in Flevoland. Onze adviseurs geven gratis advies aan MKB-bedrijven tot 10 werknemers. Zet alles in een tabel met de kolommen: datum, berichtidee, bijschrift.”  Dan is dit het resultaat:

Je hoeft deze berichten alleen nog maar online te zetten en voila, klaar! Natuurlijk zul je hier en daar wat moeten / willen bijschaven zodat het echt ‘jouw’ tekst wordt. Maar toch: waar je voorheen tegen het daadwerkelijk beginnen van een tekst aanhikte, doet ChatGPT dat voor jou.

 

Adviesgesprek MKB schakelteam

In een waardevol adviesgesprek met het MKB Schakelteam spreken we samen door hoe het met jouw bedrijf gaat en waar je wel wat advies kunt gebruiken. Daarna ‘schakelen’ we door met mogelijke subsidiepartners en regelingen, zodat jij van je groeiplannen werk kunt maken. En als je dat wilt, bespreken we direct de kansen op het gebied van AI en ChatGPT voor jouw bedrijf.


Bert Schonewille is adviseur marketing & strategie bij het MKB Schakelteam.

 

 

Een financieel gezonde toekomst

In opdracht van het Vakcentrum, namens Nationale Winkelraad van MKB-Nederland en Raad Nederlandse Detailhandel, is recentelijk door Panteia onderzoek gedaan naar de effecten van kostenstijgingen voor de Detailhandel. Panteia richt zich hierbij op de gevolgen van de loonkostenstijging, de energiekostenstijging en de huurkostenstijging op de winstgevendheid van detaillisten. De analyses zijn uitgevoerd voor 16 branches in de detailhandel, waarbij er 3 scenario’s worden geschetst. 

De belangrijkste conclusie is dat de sterke kostenstijgingen zich onder aan de streep vertalen in fors dalende bedrijfsresultaten die, bij gelijkblijvende omzet, inkoop en andere kostenfactoren dan de drie genoemde, al snel resulteren in een situatie waarbij de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Vrijwel alle branches die zijn onderzocht, belanden in 2024 in de rode cijfers. Het schetste beeld is aldus weinig rooskleurig.

Is hier dan helemaal niks aan te doen? Zeker wel! Het is van belang om plannen te maken en te denken in alternatieven. Recentelijk heb ik vanuit het MKB Schakelteam een ondernemer met een camping gesproken over de stijgende energielasten. Uiteindelijk heb ik hem doorverwezen naar het Energie Expertisecentrum Flevoland (EEF). In samenspraak met EEF heeft de ondernemer de keuze gemaakt om 100 zonnepanelen te plaatsen op de schuur bij zijn camping. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een forse daling van de energielasten. De ondernemer is hier vanzelfsprekend erg mee geholpen en ziet de toekomst weer vol vertrouwen tegemoet.

Hebt u behoefte om hier verder over te sparren met ervaren bedrijfsadviseur? Neem dan contact op met een adviseur van het MKB Schakelteam. Zij kunnen richting geven aan uw gedachten en u helpen om de eerste stap te zetten naar een financieel gezonde toekomst. Aan een gesprek met een adviseur van het MKB Schakelteam zijn voor u geen kosten verbonden.

Jeroen van den Burg – Adviseur MKB Schakelteam

Mocht u het gehele rapport van Panteia willen nalezen om te kijken wat de specifieke gevolgen van de kostenstijgingen voor uw branche zijn, dan kunt u het rapport hier downloaden:

Retail Insiders | Effecten van kostenstijgingen voor de Detailhandel